Privacy Beleid

ReHeat, gevestigd aan Industrieweg 7, 9861 BT Grootegast, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.reheat.nl
Industrieweg 7
9861 BT Grootegast
0594 69 79 02

Dhr. J. Hut is de Functionaris Gegevensbescherming van ReHeat. Hij is te bereiken via info@reheat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ReHeat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ReHeat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– kredietwaardigheidscheck

Bij ReHeat is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reheat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ReHeat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het op verzoek van de klant aanvragen van subsidies
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– ReHeat analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– ReHeat volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– ReHeat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ReHeat neemt op basis van eventuele geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
ReHeat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > is de bewaartermijn voor de Belastingdienst
Personalia > 7 jaar > is de bewaartermijn voor de Belastingdienst
Adres > 7 jaar > is de bewaartermijn voor de Belastingdienst
Betalingsgegevens > 7 jaar > is de bewaartermijn voor de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:
ReHeat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ReHeat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden in de Verenigde Staten
ReHeat is zich er bewust van dat de afspraken voorheen geldig in het Privacy Shield, niet meer geldig zijn en dat persoonsgegevens in de Verenigde Staten daarom niet meer dezelfde waarborg hebben als onder de Europese wetgeving AVG. We houden deze situatie nauwlettend in de gaten en zullen, indien noodzakelijk, persoonsgegevens die via ons bij een Amerikaanse derde partij opgeslagen staan, onderbrengen bij een partij die opereert onder de Europese wet- en regelgeving op het gebied van data, persoonsgegevens en privacy.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ReHeat gebruikt technische, functionele en marketingcookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met de analytische cookies kunnen wij onze website voor u optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of regelmatig uw cookies te verwijderen. De marketingcookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat wij u relevante advertenties kunnen laten zien via Google, Facebook en Instagram. Wij gebruiken deze cookies tevens om u uit te sluiten van onze advertenties en communicatie als u bijvoorbeeld al klant bent of net een aankoop bij ons gedaan heeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@reheat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ReHeat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

ReHeat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ReHeat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@reheat.nl

Vind uw Dealer of Installateur